Booming Agency

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Booming Agency. Booming Agency is gevestigd aan de Boldershof 69, 3811GS te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89910354.

Indien je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Booming Agency behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De klant gaat ermee akkoord dat de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing is. Partijen kunnen met betrekking tot deze voorwaarden schriftelijk afwijken.

Artikel 1 – Diensten

Booming Agency biedt de volgende diensten aan: zoekmachineoptimalisatie, online adverteren, conversie-optimalisatie, webontwikkeling, merkontwikkeling en webdesign.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten tussen Booming Agency en de klant. Booming Agency zal deze voorwaarden op verzoek zonder kosten aan de klant toesturen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de opdracht

Een opdracht komt tot stand op het moment dat Booming Agency een schriftelijke bevestiging van de klant ontvangt.

Artikel 4 – Aanbiedingen en voorstellen

Alle aanbiedingen en voorstellen van Booming Agency zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding of voorstel is slechts van toepassing op de daarin omschreven opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten). Booming Agency behoudt zich het recht voor om aanbiedingen of overeenkomsten te annuleren of te wijzigen, indien de klant deze niet binnen de opgegeven termijn heeft aanvaard. 

Artikel 5 – Prijsstelling

Booming Agency behoudt zich het recht voor om de prijs tussentijds te verhogen in geval van onvoorziene kostenverhogende omstandigheden die zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst. Booming Agency zal de klant tijdig informeren over deze prijsverhoging.

Indien Booming Agency de prijzen heeft verhoogd in verband met de hiervoor genoemde omstandigheden, heeft de klant het recht om de overeenkomst te annuleren. De kosten voor arbeid of uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht aan de klant. In geval van annulering, heeft de klant geen recht op compensatie of schadevergoeding.

De aangeboden prijs is exclusief onkosten voor Booming Agency, en exclusief belastingen of heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

De klant dient binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Booming Agency zal maandelijks een factuur verzenden.

Indien de betaling door de klant achterstallig is, is hij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In geval van verzuim is de klant Booming Agency wettelijke rente verschuldigd (indien hij een consument is) of anders de wettelijke handelsrente vermeerderd met 1%. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de betaling opeisbaar is, tot het moment dat het opeisbare bedrag volledig door de klant is voldaan.

Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij onmiddellijk in verzuim en is hij Booming Agency alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een factuurbedrag van € 267,- bedragen deze kosten € 40,-. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

 • 15% over de eerste € 2.500,-
 • 10% over het volgende deel tot € 5.000,-
 • 5% over het volgende deel tot € 10.000,-
 • 0,5% over het resterende deel, waarbij de totale incassokosten worden gemaximeerd op € 6.775.

De volgende gevallen zorgen voor direct opeisbare openstaande bedragen van de klant:

 • Klant betaalt niet binnen de betalingstermijn;
 • Klant is failliet of heeft surseance van betaling of een andere insolventieprocedure aangevraagd;
 • Klant (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Klant (particulier) is onder curatele gesteld of overleden.

Artikel 7 – Duur

Opdrachtgever en Booming Agency gaan de overeenkomst voor onbepaalde tijd aan, tenzij partijen anders overeenkomen.

Voor een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

Booming Agency kan de overeenkomst op elke eerste dag van de maand opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Booming Agency zegt de overeenkomst op door middel van een ondertekende brief.

De opdrachtgever kan de overeenkomst op elke eerste dag van de maand opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. De opdrachtgever zegt de overeenkomst op door middel van een ondertekende brief en vermeldt hierin de reden van opzegging.

Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden een overeenkomst opzeggen.

Artikel 8 – Uitvoeringstermijn

Indien de klant aan Booming Agency een vooruitbetaling verschuldigd is of indien Booming Agency bepaalde gegevens of materialen nodig heeft van de klant, dan zal de termijn waarbinnen Booming Agency de werkzaamheden zal verrichten (de uitvoeringstermijn) niet eerder beginnen dan nadat de vooruitbetaling, gegevens of materialen door Booming Agency zijn ontvangen.

Indien partijen vóór de uitvoering een termijn voor de uitvoering van de diensten zijn overeengekomen, is de uiterste datum nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij het verstrijken van de termijn dient Opdrachtgever Booming Agency in gebreke te stellen, voorafgaand aan elke eventuele ontbinding van de overeenkomst.

De klant kan de overeenkomst niet ontbinden indien Booming Agency een termijn overschrijdt, tenzij uitvoering van de werkzaamheden blijvend onmogelijk is of wanneer Booming Agency de werkzaamheden niet binnen een redelijke, nieuwe uitvoeringstermijn uitvoert. Een dergelijke nieuwe termijn dient schriftelijk te worden gegeven.

Artikel 9 – Derden

Booming Agency behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht. Booming Agency blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de specifieke persoon of entiteit die door Booming Agency wordt ingeschakeld. Booming Agency blijft aansprakelijk voor eventuele fouten of nalatigheden van deze derden.

Artikel 10 – Uitvoering van de opdracht

Booming Agency zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

De klant zal Booming Agency tijdig alle informatie of materiaal, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, verstrekken. 

Indien de klant het materiaal of de informatie niet tijdig verstrekt, kan Booming Agency de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging, in rekening brengen bij de klant. Booming Agency kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de klant.

Artikel 11 – Wijziging van de opdracht

Wijzigingen van de opdracht kunnen alleen worden aangebracht nadat de partijen hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Indien de wijziging van de opdracht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering ervan, zullen de partijen de gewenste wijzigingen bespreken en bevestigen via een geschreven document.

Als gevolg van de wijziging kan Booming Agency de afgesproken prijs aanpassen. Indien mogelijk zal Booming Agency een geschreven offerte verstrekken voor deze aanpassing. De uitvoeringstermijn kan ook worden aangepast als gevolg van de wijziging. De klant geeft hierbij expliciet toestemming voor eventuele veranderingen in prijsstelling en uitvoeringstermijn.

Booming Agency kan weigeren een verzoek tot wijziging van de opdracht als deze aantasting kan veroorzaken van de kwaliteit of hoeveelheid van de werkzaamheden.

Artikel 12 – Opschorting, Ontbinding

Booming Agency kan de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk opschorten indien hij deze door overmacht niet kan nakomen.

Indien de uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk is kunnen partijen de opdracht voor het niet nagekomen deel ontbinden.

Booming Agency kan de opdracht opschorten of annuleren indien de klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. In dergelijke gevallen zal de klant Booming Agency de schade vergoeden.

Artikel 13 – Tussentijdse beëindiging

Indien Booming Agency de opdracht tussentijds opzegt, zal Booming Agency zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, mits de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Booming Agency extra kosten met zich meebrengt, komen deze voor rekening van de klant.

Booming Agency kan de opdracht onmiddellijk annuleren (en is daarbij niet aansprakelijk voor enige schade) in een van de volgende gevallen:

 • De klant betaalt niet binnen de betalingstermijn;
 • De klant wordt failliet verklaard of surseance van betaling aangevraagd, dan wel enige andere insolventieprocedure aangevraagd of ondergaan;
 • De klant (de vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Het zich voordoen van omstandigheden waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Booming Agency geleverde goederen blijven eigendom van Booming Agency totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.

De klant zal alles doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendommen van Booming Agency te beschermen en te behouden.

In geval dat Booming Agency haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant hierbij reeds onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Booming Agency om de plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en ze terug te nemen.

Artikel 15 – Garanties

Booming Agency garandeert dat de geleverde producten en diensten aan de gebruikelijke eisen en normen voldoen op het moment van levering. 

Dit geldt niet als de producten of diensten tekortkomingen vertonen als gevolg van nalatigheid van de klant.

Deze garantie is niet van toepassing wanneer de defecten worden veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van Booming Agency.

Artikel 16 – Klachten

De klant dient eventuele klachten over de geleverde producten of diensten binnen één maand na ontdekking of, bij onzichtbare tekortkomingen, nadat deze had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Booming Agency te melden.

Een tijdig gemelde klacht schort de op de klant rustende betalingsverplichting niet op of annuleert deze niet.

Indien de klant Booming Agency niet tijdig informeert, heeft de klant geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat de klacht gegrond is en de melding daarvan door de klant tijdig is geschied, zal Booming Agency binnen een redelijke termijn na de schriftelijke kennisgeving van de tekortkoming door de klant, zijn werkzaamheden herstellen, vervangen of schadeloosstelling vergoeden.

Indien komt vast te staan dat een klacht niet gegrond is, zal de klant de door Booming Agency gemaakte kosten (zoals onderzoekskosten) vergoeden.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Booming Agency is slechts aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt als direct gevolg van een tekortkoming van Booming Agency.

Booming Agency is niet aansprakelijk voor schade van de klant als gevolg van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

De aansprakelijkheid van Booming Agency is beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd, tenzij de verzekeraar de schade niet dekt. In dat geval is de aansprakelijkheid van Booming Agency beperkt tot het door de klant betaalde bedrag, met een maximum van €10.000.

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Booming Agency.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn voor eventuele vorderingen en verweren jegens Booming Agency bedraagt één jaar, zoals vastgesteld door de wet.

Artikel 19 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Booming Agency van alle aanspraken van derden die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de opdracht en die niet aan Booming Agency toe te rekenen zijn. Indien derden Booming Agency aansprakelijk stellen voor schade als gevolg van de uitvoering van de opdracht, zal de klant Booming Agency zowel in als buiten rechte ondersteunen en zal hij al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Indien de klant de in deze paragraaf genoemde ondersteuning niet verleent, kan Booming Agency de maatregelen nemen die zij noodzakelijk acht. Alle kosten en schade die Booming Agency in dit verband maakt, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 20 – Vertrouwelijkheid

Booming Agency zal geen informatie van de klant aan derden verstrekken, tenzij Booming Agency wettelijk of beroepsmatig verplicht is de informatie te verstrekken. Booming Agency zal informatie van de klant die zij heeft verkregen, niet voor andere doeleinden gebruiken dan de oorspronkelijke bedoeling, tenzij dit noodzakelijk is in een juridische procedure waarbij Booming Agency betrokken is en de informatie relevant is. De klant zal de inhoud van overeenkomsten, bevestigingen, aanbiedingen, rapporten, adviezen of andere uitingen van Booming Agency niet openbaar maken.

Artikel 21 – Ongeldigheid

Indien een deel van deze voorwaarden ongeldig of vernietigbaar is, blijven de overige voorwaarden geldig. Het ongeldige of vernietigbare deel wordt vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de inhoud van de ongeldige bepaling aansluit.

Artikel 22 – Tegenstrijdige bepalingen

Indien bepalingen uit deze voorwaarden in strijd zijn met een bepaling uit een overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 – Bevoegde rechter

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, zullen worden beslecht door de rechtbank in Den Haag.

Wil jij impact maken met jouw merk?

Plan eenvoudig via Calendly een moment dat jou schikt. Geen gedoe, gewoon helder en direct. We reserveren een half uur om te kijken of we de ideale samenwerking kunnen vormen.

Hoe reputatiemanagement jouw Google Bedrijfsprofiel kan helpenWebsite laten maken kostenDe 10 meest gemaakte SEO fouten
Website laten makenWebshop laten makenContent marketingHoger komen in Google